Všeobecné podmínky

Rozsah použití

Tyto podmínky se vztahují na všechny vaše současné i budoucí nákupy v našem internetovém obchodě www.trimedea.com. Tento internetový obchod provozuje FG EWIV pro mezinárodní hospodářský rozvoj a komunikaci, prezident Silko Günzel. Veškeré dodávky, služby a nabídky FG EWIV pro mezinárodní hospodářský rozvoj a komunikaci. se provádí výhradně na základě těchto podmínek. Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné podmínky se nestávají součástí smlouvy, i když jsou známy, pokud jejich platnost není výslovně písemně dohodnuta.

Uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Forschungsverein Gesundheit und Sport.

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním nezávazné poptávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Kliknutím na tlačítko poptávky odesíláte nezávaznou poptávku na zboží obsažené v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí vaší poptávky vám bude zasláno e-mailem ihned po odeslání objednávky. Po krátké době zpracování obdržíte e-mailem písemnou nabídku, ve které vás budeme informovat o aktuální dodací lhůtě a možnostech platby. Pokud nám vrátíte podepsanou nabídku, je smlouva považována za závaznou.

Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Jazykem pro uzavření smlouvy je němčina. Text smlouvy uložíme a e-mailem vám zašleme údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky.

Ceny

Uvedené ceny jsou včetně DPH, a pokud není uvedeno jinak, nezahrnují náklady na dopravu. Další služby, jako jsou náklady na dopravu do jiných evropských zemí nebo příplatky za expresní zásilky, jsou účtovány zvlášť.

Storno podmínky

Právo na zrušení rezervace naleznete v našich storno podmínkách.

Datum splatnosti/platby

Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou faktury společnosti Trimedea splatné okamžitě a jsou součástí zpracování plateb v obchodě. V našem obchodě máte k dispozici různé platební metody. V jednotlivých případech nemusí být k dispozici všechny platební metody; více informací naleznete v části platební metody.

Platba předem:

Pokud zvolíte způsob platby Přímý bankovní převod, obdržíte samostatný e-mail s bankovními údaji. Objednané zboží dodáváme po obdržení platby.

Dodání a zpoždění

Dodáváme pouze na základě poštovní objednávky. Zboží není možné vyzvednout osobně. K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu se dozvíte během procesu objednávání po zadání dodací adresy.

Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky a poskytovat dílčí služby. Neodpovídáme za zpoždění dodávek a plnění v důsledku vyšší moci a v důsledku událostí, které nám výrazně ztěžují nebo znemožňují dodávky – sem patří zejména stávky, výluky, úřední příkazy apod., a to i v případě, že k nim dojde u dodavatelů nebo subdodavatelů společnosti Trimedea – a to i v případě závazně dohodnutých termínů a lhůt. V těchto případech jsme oprávněni prodloužit dodávku nebo službu o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu zahájení provozu. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku zcela nebo zčásti v případě neplacení po delší dobu, například v případě platby předem a dalších námi stanovených možností platby. Pokud je zákazník v prodlení s přijetím objednávky, vyhrazuje si společnost Trimedea právo prodat zboží třetí straně.

Převod rizika

Pokud je zákazník konečným spotřebitelem, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení prodávané věci na kupujícího až při předání věci, a to i v případě prodeje odesláním. Pokud je kupující v prodlení s převzetím, považuje se to za rovnocenné předání.

Záruka a záruky

Platí zákonná odpovědnost za vady. Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Jste-li konečným spotřebitelem, musíte zboží nebo služby zkontrolovat ihned po jejich obdržení. Reklamace zjevných vad budou uznány a jsou přípustné pouze tehdy, pokud budou podány písemně do jednoho týdne od převzetí zboží. Pokud jste spotřebitel, máte nárok na zákonné záruční nároky, pokud není dále uvedeno jinak. V případě oprávněné reklamace jsme povinni zboží opravit a/nebo vyměnit podle našeho uvážení. V případě opožděné, opomenuté nebo neúspěšné opravy nebo náhradní dodávky však máte právo na snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Veškerá záruční práva zákazníka zanikají nejpozději jeden rok po dodání smluvních služeb.

Vyhrazení vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Odpovědnost

Vždy odpovídáme bez omezení za nároky založené na škodách způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli.

  • v případě újmy na životě, zdraví nebo těle,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • pro přísliby záruky, pokud byly dohodnuty, nebo
  • pokud se otevře oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti), z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, našich právních zástupců nebo zprostředkovatelů, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat. Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

Ochrana údajů

Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde: https: //ec.europa.eu/consumers/odr. Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu k řešení svých sporů.

Za účelem řešení sporů vyplývajících ze smluvního vztahu se spotřebitelem nebo zda takový smluvní vztah vůbec existuje, jsme povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro rozhodování sporů se spotřebiteli. Příslušné je Všeobecné spotřebitelské rozhodčí centrum společnosti Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Budeme se účastnit řízení o řešení sporů před tímto orgánem.

Závěrečná ustanovení

S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije německé právo. Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neúčinným, zůstává zbývající část smlouvy nedotčena a účinná. V tomto případě se strany zavazují dosáhnout dohody, která se co nejvíce přiblíží ekonomickému účelu neplatného ustanovení.